The Matsugane Potshot Affair

The Matsugane Potshot Affair

Matsugane ransha jiken (2007)

Crew :

Casting :

Tamae Ando
Tamae Ando Haruko
Hirofumi Arai
Hirofumi Arai Kotaro Suzuki
Hyôe Enoki
Hyôe Enoki
Setsuko Karasuma
Setsuko Karasuma Izumi Kuniyoshi
Miwa Kawagoe
Miwa Kawagoe
Midoriko Kimura
Midoriko Kimura
Yuichi Kimura
Yuichi Kimura Yuji Nishioka
Tomokazu Miura
Tomokazu Miura Toyomichi
Mari Nishio
Mari Nishio
Takashi Yamanaka
Takashi Yamanaka Hikaru