Chuji Kinoshita

Chuji Kinoshita

Compositeur original

  • Daikaijû kettô: Gamera tai Barugon (1966)

Compositeur original :

  • (1966) Daikaijû kettô: Gamera tai Barugon