Eiji Funakoshi

Eiji Funakoshi

Acteur

17/03/1923 - 17/03/2007 Tokyo, Japan
  • Gamera tai daiakuju Giron (1969)
  • Gamera the Invincible (1965)

Acteur :

  • (1969) Gamera tai daiakuju Giron
  • (1965) Gamera the Invincible